ubuntu8.10安装jdk-6u10-linux-i586.bin

1、sun网站上下载jdk-6u10-linux-i586.bin;
2、一般默认下载到桌面;
3、比如安装到/usr/java目录下;
4、使用命令建立目录:sudo mkdir -v /sur/java;
5、拷贝下载的jdk-6u10-linux-i586.bin到以上建立的目录中:sudo cp -v /home/micheal/桌面/jdk-6u10- linux-i586.bin /usr/java;
6、进入安装目录:cd /usr/java;
7、赋予权限:sudo chmod u+x jdk-6u10-linux-i586.bin;
8、执行安装:sudo ./jdk-6u10-linux-i586.bin;
9、配置环境变量:

export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.6.0_10
export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

10、测试是否成功:

~$ java -version
java version "1.6.0_10"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_10-b33)
Java HotSpot(TM) Client VM (build 11.0-b15, mixed mode, sharing)

见到这个信息就是你安装成功了!